اوج (آواز بیات اصفهان)

اوج (آواز بیات اصفهان) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی