ماهور صغیر (دستگاه ماهور)

ماهور صغیر (دستگاه ماهور) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی