مغلوب (دستگاه سه گاه)

مغلوب (دستگاه سه گاه) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی