لیلی مجنون (دستگاه راست پنجگاه)

لیلی مجنون (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی