جامه دران (آواز افشاری)

جامه دران (آواز افشاری) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی