حزین (آواز کردی بیات)

حزین (آواز کردی بیات) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی