قطار (آواز بیات ترک)

قطار (آواز بیات ترک) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی