قرایی (آواز افشاری)

قرایی (آواز افشاری) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی