گردانیه (دستگاه نوا)

گردانیه (دستگاه نوا) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی