دشتستانی (آواز دشتی)

دشتستانی (آواز دشتی) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی