درآمد دوم (دستگاه چهارگاه)

درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی