درآمد اول خارا (دستگاه شور)

درآمد اول خارا (دستگاه شور) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی