درآمد (آواز دشتی)

درآمد (آواز دشتی) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی