درآمد (آواز ابوعطا)

درآمد (آواز ابوعطا) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی