چکاوک (دستگاه همایون)

چکاوک (دستگاه همایون) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی