عزال و حسینی (دستگاه شور)

عزال و حسینی (دستگاه شور) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی