هرگز چهره کسی را فراموش نمیکنم

هرگز چهره کسی را فراموش نمیکنم گوش کنید بیراهه راه

نوید نقره زاد