دور باطل

دور باطل گوش کنید بیراهه راه

نوید نقره زاد