بی آنکه با من حرفی بزند

بی آنکه با من حرفی بزند گوش کنید بیراهه راه

نوید نقره زاد