بهت نگفتم

بهت نگفتم گوش کنید ماندگار

ناصر عبدالهی