عاشق بودم

عاشق بودم گوش کنید هوای حوا

ناصر عبدالهی