خدا درد بیمو دندون

خدا درد بیمو دندون گوش کنید گنجینه موسیقی مازندران لوح هشتم

نبی احمدی

محمدرضا هاشمی

جمشید نیکوزاد