خدایا من غریب مه یار غریبه

خدایا من غریب مه یار غریبه گوش کنید گنجینه موسیقی مازندران لوح چهارم

نبی احمدی

محمدرضا هاشمی

جمشید نیکوزاد