پیوند مهر

پیوند مهر گوش کنید من جدا گریه کنان ابر جدا...

مظفر شفیعی

گروه ماهریز