آواز کرد بیات،دشتی

آواز کرد بیات،دشتی گوش کنید من جدا گریه کنان ابر جدا...

مظفر شفیعی

گروه ماهریز