چهار مضراب بیات ترک

چهار مضراب بیات ترک گوش کنید من جدا گریه کنان ابر جدا...

مظفر شفیعی

گروه ماهریز