آواز،نی و تار

آواز،نی و تار گوش کنید من جدا گریه کنان ابر جدا...

مظفر شفیعی

گروه ماهریز