سوز و گداز

سوز و گداز گوش کنید چهارگاه مرکب

مظفر شفیعی