از تو بعید بود

از تو بعید بود گوش کنید از تو بعید بود

مصطفی یگانه