از تو بعید بود

از تو بعید بود

مصطفی یگانه

از تو بعید بود گوش کنید
مصطفی یگانه