یکی بود یکی نبود

یکی بود یکی نبود گوش کنید یکی هست

مرتضی پاشایی