باید کاری کنی

باید کاری کنی گوش کنید یکی هست

مرتضی پاشایی