آه ای خدا

آه ای خدا گوش کنید آه ای خدا

مرتضی پاشایی