بهم بر میخوره

بهم بر میخوره گوش کنید وای از این دنیا

مرتضی فتاحی