به احترام تو

به احترام تو گوش کنید وای از این دنیا

مرتضی فتاحی