با یه حالی

با یه حالی گوش کنید وای از این دنیا

مرتضی فتاحی