به موقع رسیدی

به موقع رسیدی گوش کنید وای از این دنیا

مرتضی فتاحی