از هند اومدم

از هند اومدم گوش کنید صدای طهرون قدیم 1

مرتضی احمدی