تقدیر وارونه

تقدیر وارونه گوش کنید اطاق ساکت

مجتبی کبیری