ای که سیاه روزت

ای که سیاه روزت گوش کنید معرکه

مجتبی کبیری