در گیسوی او پیچید

در گیسوی او پیچید

مجتبی عسگری

امیر شریفی

لیست آهنگ ها

پیشرو در دستگاه نوا گوش کنید
مجتبی عسگری
امیر شریفی
تکنوازی قانون گوش کنید
مجتبی عسگری
امیر شریفی
نشید در دستگاه نوا گوش کنید
مجتبی عسگری
امیر شریفی
ساز و آواز مرکب با غزل مقلوب گوش کنید
مجتبی عسگری
امیر شریفی
چهارمضراب نوا (دستگاه نوا) گوش کنید
مجتبی عسگری
امیر شریفی
تکنوازی سه تار گوش کنید
مجتبی عسگری
امیر شریفی
پیشرو نستاری در دستگاه نوا گوش کنید
مجتبی عسگری
امیر شریفی
تصنیف نوا بر پایه تصنیفی قاجاری گوش کنید
مجتبی عسگری
امیر شریفی
ساز و آواز مستزاد گوش کنید
مجتبی عسگری
امیر شریفی
تصنیف آرایش باغ گوش کنید
مجتبی عسگری
امیر شریفی
رنگ نوا گوش کنید
مجتبی عسگری
امیر شریفی