نخواستم

نخواستم گوش کنید نفسهای بی هدف

محسن یگانه