هیچکی نمیتونه بفهمه

هیچکی نمیتونه بفهمه گوش کنید نفسهای بی هدف

محسن یگانه