گناهی ندارم

گناهی ندارم گوش کنید نفسهای بی هدف

محسن یگانه