اهل ماتم (آواهای سوگواری در بوشهر)

اهل ماتم  (آواهای سوگواری در بوشهر)

محسن شریفیان

لیست آهنگ ها

بیتخوانی در سرور گوش کنید
محسن شریفیان
نوحه ی عزاداری مردانه 5 گوش کنید
محسن شریفیان
مقدمۀ بیتخوانی گوش کنید
محسن شریفیان
نوحه ی عزاداری مردانه 6 گوش کنید
محسن شریفیان
مقدمۀ بیتخوانی در عزاداری و بیت عزا گوش کنید
محسن شریفیان
نوحه ی عزاداری مردانه 7 گوش کنید
محسن شریفیان
چاوشی گوش کنید
محسن شریفیان
نوحه ی عزاداری مردانه 8 گوش کنید
محسن شریفیان
ذکر گوش کنید
محسن شریفیان
نوحه ی بُر حیدری 1 گوش کنید
محسن شریفیان
نوحۀ پامنبری ۱ گوش کنید
محسن شریفیان
نوحه ی بُر حیدری 2 گوش کنید
محسن شریفیان
نوحۀ پامنبری ۲ گوش کنید
محسن شریفیان
نوحه ی مراسم صبحدم گوش کنید
محسن شریفیان
نوحۀ پامنبری ۳ گوش کنید
محسن شریفیان
نوحه ی مراسم شام غریبان گوش کنید
محسن شریفیان
نوحۀ زمینه گوش کنید
محسن شریفیان
نوحه ی مراسم طفل صغیری گوش کنید
محسن شریفیان
مرثیهخوانی گوش کنید
محسن شریفیان
لالایی علی اصغر 1 گوش کنید
محسن شریفیان
حاجیونی گوش کنید
محسن شریفیان
لالایی علی اصغر 2 گوش کنید
محسن شریفیان
نوحۀ «زینب شَل» گوش کنید
محسن شریفیان
لالایی علی اصغر 3 گوش کنید
محسن شریفیان
شمبهای گوش کنید
محسن شریفیان
نوحه ی عزاداری زنانه 1 گوش کنید
محسن شریفیان
نوحۀ ناچ گوش کنید
محسن شریفیان
نوحه ی عزاداری زنانه 2 گوش کنید
محسن شریفیان
کتابخوانی روضةالشهدا گوش کنید
محسن شریفیان
نوحه ی عزاداری زنانه 3 گوش کنید
محسن شریفیان
سنج و دمام ۱ گوش کنید
محسن شریفیان
نوحه ی عزاداری زنانه 4 گوش کنید
محسن شریفیان
سنج و دمام ۲ گوش کنید
محسن شریفیان
شاهنامه خوانی گوش کنید
محسن شریفیان
نوحۀ عزاداری مردانه ۱ گوش کنید
محسن شریفیان
جنگنامه گوش کنید
محسن شریفیان
نوحۀ عزاداری مردانه ۲ گوش کنید
محسن شریفیان
رجز گوش کنید
محسن شریفیان
نوحۀ عزاداری مردانه ۳ گوش کنید
محسن شریفیان
سنج و دمام در برازجان گوش کنید
محسن شریفیان
نوحۀ عزاداری مردانه 4 (واحد) گوش کنید
محسن شریفیان
مارش تعزیه در بوشهر گوش کنید
محسن شریفیان
نوحه ی نادعلی گوش کنید
محسن شریفیان
دم دم سحری گوش کنید
محسن شریفیان
ذکر تشییع جنازه گوش کنید
محسن شریفیان