سنتور و آواز مثنوی

سنتور و آواز مثنوی گوش کنید سروشان

محسن کرامتی

علیرضا حاجی طالب