مقدمه ی سروش (به همراه آواز و تار)

مقدمه ی سروش (به همراه آواز و تار) گوش کنید سروشان

محسن کرامتی

علیرضا حاجی طالب