تارنوازی دوره ی پهلوی اول

تارنوازی دوره ی پهلوی اول

محمدرضا شرایلی

لیست آهنگ ها

شور گوش کنید
محمدرضا شرایلی
مثنوی ساوجی (بیات ترک) گوش کنید
محمدرضا شرایلی
نوا ۱، حسینی نوا ۲ گوش کنید
محمدرضا شرایلی
افشاری، عراق گوش کنید
محمدرضا شرایلی
ماهور، داد گوش کنید
محمدرضا شرایلی
بیات ترک، شکسته گوش کنید
محمدرضا شرایلی
سه گاه، مخالف گوش کنید
محمدرضا شرایلی
ابوعطا، حجاز گوش کنید
محمدرضا شرایلی
همایون، بیداد گوش کنید
محمدرضا شرایلی
رنگ ماهور گوش کنید
محمدرضا شرایلی
ماوراءالنهر (راست پنجگاه) گوش کنید
محمدرضا شرایلی
مخالف سه گاه گوش کنید
محمدرضا شرایلی
بیات ترک ۱ و ۲ گوش کنید
محمدرضا شرایلی