آواز گل و بلبل

آواز گل و بلبل گوش کنید زلف شه

محمدرضا اسحاقی