موسیقی نواحی ایران موسیقی و خلسه موسیقی بلوچستان

موسیقی نواحی ایران موسیقی و خلسه موسیقی بلوچستان

محمدرضا درویشی

لیست آهنگ ها

ذکر گُواتی 1 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-ایرانشهر) گوش کنید
محمدرضا درویشی
قصیده ی شیخ عبدالقادر گیلانی (ذکرهای مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار) گوش کنید
محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 2 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-ایرانشهر) گوش کنید
محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 1 (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار) گوش کنید
محمدرضا درویشی
مقام ذهیروک و ذکر گواتی 1 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-ایرانشهر) گوش کنید
محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 2 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-چابهار) گوش کنید
محمدرضا درویشی
مقام ذَهیروک و ذکر گُواتی 2 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-ایرانشهر) گوش کنید
محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 3 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-چابهار) گوش کنید
محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 3 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-ایرانشهر) گوش کنید
محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 4 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-چابهار) گوش کنید
محمدرضا درویشی
ساز سیمرغ و ذکر زنگبار (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-ایرانشهر) گوش کنید
محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 5 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-چابهار) گوش کنید
محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی و ساز مار (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-چابهار) گوش کنید
محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 6 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-چابهار) گوش کنید
محمدرضا درویشی
ذهیروک کبله ای و ذکر گُواتی (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-نیکشهر) گوش کنید
محمدرضا درویشی
ساز مار (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار) گوش کنید
محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-نیکشهر) گوش کنید
محمدرضا درویشی
ساز سیمرغ (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار) گوش کنید
محمدرضا درویشی
ساز مار(موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-بمپور) گوش کنید
محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 1 (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر) گوش کنید
محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 2 (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر) گوش کنید
محمدرضا درویشی
ذکر زنگبار (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر) گوش کنید
محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 3 (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر) گوش کنید
محمدرضا درویشی